Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.6.2023.WM o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 18.04.2024 r.

PGK.6733.6.2023.WM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, 803) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez TAURON Dystrybucja S.A, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:

- 2076/152, 2230/1, 1112/1, 2231/1 k.m.2 obręb Schodnia

- 712/160, 506/176, 870/208, 664/227, 2225/2, 2227/2, 161 k.m.4 obręb Schodnia

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 kwietnia 2024 roku

  •  Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry