Obwieszczenie Burmistrza Ozimka PGK.6733.3.2024.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na "budowie sieci wodociągowej"

PGK.6733.3.2024.WM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Zofii Kuzery

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej”

 

Inwestor: Zofia Kuzera

Wnioskodawca: Zofia Kuzera

Lokalizacja: - dz. nr 86, 920/141 k.m.4 obręb Schodnia

Inwestycja: budowa sieci wodociągowej

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się
z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 maja 2024 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia, tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet

                                                                                                                                                                                                           Z up. Burmistrza Ozimka 

                                                                                                                                                                                                                   Barbara Durkalec

                                                                                                                                                                                                                    Sekretarz Gminy

 do góry