Obwieszczenie Burmistrz nr PGK.6733.1.2024.WM w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE, 63PE, 50PE do 0,5MPa w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 24 kwietnia 2024 r.

PGK.6733.1.2024.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

 z a w i a d a m i a m

 że w dniu 24 kwietnia 2024 roku wydana została decyzja nr PGK.6733.1.2024.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE, 63PE, 50PE do 0,5 MPa, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działkiinr:
- nr 406/63, 910/289, 407/286, 408/286, karta mapy 1, obręb Schodnia

- nr 2272/447, 2273/447, 2224/2, 2231/1, 2225/2, 1110/220/ 1055/62, 1299/62, 2226/2, 1057/63, 1109/220, 1060/71, 1072/220, 1319/220, 743/220, 1460/220, 1222/174, 1221/174, 1218/175, 1215/174, karta mapy 2, obręb Schodnia

- nr 712/160, 480/210, 627/44, 626/42, 624/41, 625/4, karta mapy 4, obręb Schodnia

 Projekt decyzji uzgodniony został z:

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu w zakresie melioracji wodnych: Postanowienie nr CO.ZPU.521.102.2024 z dnia 19.03.2024 r.

- Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego: Postanowienie nr SD.62.12.2024.AM  z dnia 20.03.2024 r.

- Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych: na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych: Postanowienie nr GN.6124.158.2024.KŚ z dnia 20.03.2024 r.

- BA GLASS Poland Sp. z o.o. Opinia z dnia 27.03.2024 r.

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:na podstawie art. 53 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego: Postanowienie nr O/OP.Z-3.4351.9.4.2024.AG z dnia 20.03.2024 r.

 Obwieszczenie wywiesza się w dniu 24 kwietnia 2024 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry