Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.2.2024.WM w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Schodnia- Budowa wiaty rowerowo- wypoczynkowej

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, 803) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ozimek

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie wiaty rowerowo- wypoczynkowej

 

Inwestor:                    Gmina Ozimek

 

Wnioskodawca:          Gmina Ozimek

 

Lokalizacja:                - 163/4 k.m.7 obręb Schodnia

 

Inwestycja:                 budowa wiaty rowerowo- wypoczynkowej

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 marca 2024 roku.

 

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet

Z up. Burmistrza Ozimka 

Andrzej Brzezina 

Zastępca Burmistrza 

 do góry