Zawiadomienie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.7/3.2024.KK z dnia 21.05.2024r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1742 O w miejscowości Krasiejów ul. Brzeziny".

DRO. 6220.7/3.2024.KK                                                                               

 Ozimek 21.05.2024r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały, w tym postanowienie  (uzgodnienie) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Pana Piotra Rybczyńskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45 – 005 Opole, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Opolskiego, ul. 1 Maja 29, 45 – 068 Opole, dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1742 O w miejscowości Krasiejów ul. Brzeziny”.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. Sołtys wsi Krasiejów (tablica ogłoszeń wsi Krasiejów)
  3. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  4. DRO-aa

Obwieszczono: 21.05.2024r.

 

 

 

 do góry