Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.3.2024.PD o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk.

PGK.6722.3.2024.PD

Ozimek, 16 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WSI SZCZEDRZYK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr LX/567/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu oraz prognozy w terminie do 28 czerwca 2024 r. Wnioski należy składać wyłącznie na formularzu Pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ozimek.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Sposób składania wniosków (do wyboru):

  • w postaci tradycyjnej (papierowej) przekazanej osobiście do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,
  • w postaci tradycyjnej (papierowej) przekazanej pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,
  • w formie dokumentu elektronicznego przekazanego na adres e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Burmistrz Ozimka informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.ozimek.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych".

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

->LINK DO UCHWAŁY NR LX/567/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Załączniki:
 do góry