Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.1.2024.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE, 63PE, 50PE do 0,5MPa.

Ozimek, dnia 27.02.2024 r.

PGK.6733.1.2024.WM

 O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739), po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Pawła Szmondrowskiego

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE, 63PE, 50PE do 0,5MPa

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

Lokalizacja:

- nr 406/63, 910/289, 407/286, 408/286, karta mapy 1, obręb Schodnia
- nr 2272/447, 2273/447, 2224/2, 2231/1, 2225/2, 1110/220/ 1055/62, 1299/62, 2226/2, 1057/63, 1109/220, 1060/71, 1072/220, 1319/220, 743/220, 1460/220, 1222/174, 1221/174, 1218/175, 1215/174, karta mapy 2, obręb Schodnia
- nr 712/160, 480/210, 627/44, 626/42, 624/41, 625/4, karta mapy 4, obręb Schodnia

Inwestycja: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE, 63PE, 50PE do 0,5MPa

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 lutego 2024 roku.

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,
  • tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry