Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO.6220.5/5.2024.KK z dnia 10.04.2024r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo - montażowej wraz z częścią socjalno – biurową na działkach o numerach ewidencyjnych 1058/89 i 1060/89 w miejscowości Krzyżowa Dolina, gm. Ozimek".

Ozimek 10.04.2024r.

DRO.6220.5/5.2024.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z wnioskiem Pana  Damiana Slawik, ul. Opolska 38, 47 – 344 Walce, działającego z pełnomocnictwa firmy Adrian Halupczok Stolarstwo i Usługi Meblowo - Budowlane, ul. Poprzeczna 17A, 46 – 040 Krzyżowa Dolina

zawiadamia

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo - montażowej wraz z częścią socjalno – biurową na działkach o numerach ewidencyjnych 1058/89 i 1060/89 w miejscowości Krzyżowa Dolina, gm. Ozimek”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Krzyżowa Dolina (tablica ogłoszeń wsi Krzyżowa Dolina)
  • Internet

 Obwieszczono: 10.04.2024r.

 do góry