Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6733.6.2023.WM w sprawie wszczęci postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 10.01.2024 r.

PGK.6733.6.2023.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029), po rozpatrzeniu wniosku TAURON Dystrybucja S.A

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A

Wnioskodawca: TAURON Dystrybucja S.A

Lokalizacja: 2076/152, 2230/1, 1112/1, 2231/1 k.m.2 obręb Schodnia

712/160, 506/176, 870/208 k.m.4 obręb Schodnia

Inwestycja: budowie sieci kablowej nN 0,4 kV

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania. Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: 
https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 10 stycznia 2024 roku.

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,
  • tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry