Obwieszczenie Burmistrz Ozimka nr PGK.6722.4.2024.PD o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia.

Ozimek  18 kwietnia 2024 r.

PGK.6722.4.2024.PD

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

o przystąpieniu do sporządzania zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych

miasta Ozimek i wsi Schodnia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr LXXI/695/24 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych miasta Ozimek i wsi Schodnia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 18 kwietnia do dnia 10 maja 2024 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl lub ePUAP: /7dw939shyw/skrytka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ozimka.

Burmistrz Ozimka informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.ozimek.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych".

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 do góry