Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.8.2023.PD o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciepłowniczej wsi Schodnia.

Ozimek, 16 maja 2024 r.

PGK.6722.8.2023.PD

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciepłowniczej wsi Schodnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w zawiązku z art. 67 ust. 3 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz związku z uchwałą Nr LX/561/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulicy Ciepłowniczej wsi Schodni, w dniach od 23 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, w godzinach pracy urzędu.

Projekt zmiany planu miejscowego dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Ozimek: www.bip.ozimek.pl w zakładce: Obwieszczenia / Obwieszczenia 2024.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 r. o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej nr 20 Urzędu Gminy i Miasta Ozimek.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Ozimka w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 b, 46-040 Ozimek, lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że uzyskano odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko przedłożonego projektu zmiany mpzp przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Ozimka. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Menu tematyczne / Ochrona danych osobowych. 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

->LINK DO UCHWAŁY NR LX/561/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2023 r.

 do góry