Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.4/6.2024.KK z dnia 10.04.2024r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie hali produkcyjno – magazynowej wraz z przebudową i rozbudową części biurowo – socjalnej i zmianą sposobu użytkowania części hali produkcyjno – magazynowej na produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 2324/500, 2297/500, 2197/500" w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek.

Ozimek 10.04.2024r.

DRO. 6220.4/6.2024.KK                                         

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Pana Tomasza Donieckiego, ul. Brata Alberta 19, 41 – 200 Sosnowiec, działającego z pełnomocnictwa firmy KS Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie hali produkcyjno – magazynowej wraz z przebudową i rozbudową części biurowo – socjalnej i zmianą sposobu użytkowania części hali produkcyjno – magazynowej na produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 2324/500, 2297/500, 2197/500” w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Schodnia.

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  • Internet

Obwieszczono: 10.04.2024r.

 do góry