Obwieszczenie Burmistrza Ozimka NrDRO.6220.1/5.2024.KK z dnia 01.03.2024r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjno – magazynowej w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek, na działkach ewidencyjnych 2197/500 oraz 2297/500"

 

 

DRO.6220.1/5.2024.KK                                                                                

 Ozimek 01.03.2024r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z wnioskiem Pana Tomasza Donieckiego, ul. Brata Alberta 19, 41 – 200 Sosnowiec, działającego z pełnomocnictwa firmy KS Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek

 

 

 

 

 

o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjno – magazynowej w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek, na działkach ewidencyjnych 2197/500 oraz 2297/500”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  • Internet

Obwieszczono: 04.03.2024r.

 

 do góry