Ogłoszenie o zamówieniu S.271.11.2022.BD na Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” etap II

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej: „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dab27e-a1d3-b877-68dd-c0000fd7aab2

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a2797f4-505a-11ed-8832-4e4740e186ac

Załączniki:
 do góry