Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.23.2022.AK pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek na lata 2023-2024”

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr Dz.U./S S189 534707-2022-PL w dniu 30/09/2022r.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek na lata 2023-2024”

 

 

Link do postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-396ac9cd-40a3-11ed-8832-4e4740e186ac   

Identyfikator postępowania: ocds-148610-396ac9cd-40a3-11ed-8832-4e4740e186ac

w dniu 26.10.2022r. dodano wyjaśnienie treści SWZ oraz zmianę treści SWZ

w dniu 07.11.2022r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na rea;izację zadania

w dniu 07.11.2022r. dodano informację o przesunięciu terminu otwarcia ofert

w dniu 07.11.2022r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 06.12.2022r. uniewazniono postepowanie

Załączniki:
 do góry