Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o postępowaniu na zadanie pn.: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzec mieszkańców Gminy Ozimek na 2020 rok

06.12.2019 Dodano informację z otwarcia ofert

02.01.2020 Dodano informację o udzieleniu zamówienia

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

ogłasza postępowanie na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

– Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn:

 „Świadczenie usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych      

           na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

 ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku , ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 462 28 74, faks 77 4651 314.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługi społeczne.

 1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w myśl art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek w domu podopiecznego.
 2.  Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym poważne trudności z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych – dla około 85 osób, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – dla około 5 osób średnio w ilości od 2 do 4 godzin dziennie przez ilość dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorcy – średnio ok. 3 000 godz. dla usług opiekuńczych miesięcznie i ok.50 h dla specjalistycznych usług opiekuńczych miesięcznie. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego.

 1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi i faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy.
 2.  Zakres usług opiekuńczych sprawowanych w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,  w tym w szczególności:

 a) zaopatrywanie w żywność,

b) pomoc w przygotowaniu posiłków,

c) pomoc przy spożywaniu posiłku,

d)dokonywanie niezbędnych zakupów,

e) pomoc w uiszczaniu opłat,

f) pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą,

g) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

h) sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych używanych przez podopiecznego, mycie okien (do 4 razy w roku) i utrzymanie w czystości odzieży, bielizny osobistej podopiecznego i pościeli,

i) palenie w piecu w sezonie grzewczym, przynoszenia węgla, wody,

j)  pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności zamawianie wizyt lekarskich, zaopatrywanie w leki i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, pomoc w przyjmowaniu zaleconych przez lekarza leków i środków wspomagających

k)  Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze.

 1.  W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone usługi winny być także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz winny być prowadzone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 2.  Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, winny posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad:

a)  zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,

b)nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,

c)  w czasie pobytu w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywać alkoholu,

d)nie mogą obarczać własnymi problemami świadczeniobiorców,

e)  w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą posługiwać się językiem polskim, stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolę świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy.

 1. Podstawą przyznania określonej liczby godzin opieki nad chorym oraz zakres wykonywanych czynności składających się na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa decyzja administracyjna wydana przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej i na tej podstawie są realizowane usługi przez Wykonawcę.
 2. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych została ustalona na podstawie wykonania za rok 2018, a przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zapotrzebowania i może ulec zmianie.
 3. Wykonawca realizują zamówienie zapewnia przez cały okres realizacji zamówienia:

 

a) Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Wykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj,: czynności, o których mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału).

b)  na terenie Gminy Ozimek Biura Obsługi Klienta, czynne co najmniej od godz. 8:00 – 15:00 oraz stały kontakt telefoniczny

 

 1.   Opiekunki wykonujące czynności, o których mowa punkcie 5 niniejszego rozdziału muszą posiadać co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, ciężko i przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, biegle mówić w języku polskim oraz posiadać udokumentowane przeszkolenie/kurs w zakresie usług opiekuńczych i ważne badania sanitarno – epidemiologiczne
 1.   Zamawiający zastrzega, że koordynator lub osoba zarządzająca osobami wykonującymi czynności, o których mowa punkcie 5 niniejszego rozdziału musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85 31 11 00 – 3   Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85 31 12 00 – 4   Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85 31 21 00 – 0   usługi opieki dziennej

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.– z możliwością skrócenia terminu w przypadku wyczerpania środków finansowych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W sytuacji, gdy umowa nie zostanie podpisana przed wskazanym terminem, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, od dnia ustalonego między stronami.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 49,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-28 10:44 Liczba pobrań: 29

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 382,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-28 11:04 Liczba pobrań: 31

załącznik nr 1 formularz oferty (WORD, 32,45 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-28 10:44 Liczba pobrań: 16

Projekt umowy (WORD, 81,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-28 10:45 Liczba pobrań: 11

załacznik nr 2 wykluczenie (WORD, 23,62 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-28 11:16 Liczba pobrań: 9

załacznik nr 3 spełnianie warunków (WORD, 21,58 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-28 11:16 Liczba pobrań: 10

załącznik nr 4 wykaz usług (WORD, 45,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-28 11:16 Liczba pobrań: 9

załącznik nr 5 wykaz osób (WORD, 31,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-11-28 11:16 Liczba pobrań: 9

informacja z otwarcia ofert (WORD, 154,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-12-06 09:12 Liczba pobrań: 13

Informacja o udzieleniu zamówienia (WORD, 173,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-01-02 10:28 Liczba pobrań: 9

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 131