Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek w 2013r.

DODANO OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA     

                                         Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 „Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek
Numer ogłoszenia BZP: 269753 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku , ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 462 28 74, faks 77 4651 314.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów i osób uprawnionych w gminie Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostawa gorących, jednodaniowy posiłków dla uczniów i osób uprawnionych (dla około 80 osób) do szkół podstawowych tj.:

a)     Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie,

b)      Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach,

c)      Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu,

d)     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku,

oraz przygotowanie i wydawanie posiłków w miejscu do tego przystosowanym wskazanym w formularzu ofertowym dla uczniów z Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ozimku oraz dla osób uprawnionych.

UWAGA!

miejsce wydawania posiłków musi spełniać wymogi sanitarne, lokal musi być wyposażony w minimum 3 stoliki (tj 12 miejsc siedzących), posiadać dostęp do bezpłatnego WC oraz winno znajdować się na terenie miasta Ozimek.

Środek transportu przeznaczony do przewozu wyprodukowanych posiłków musi spełniać wymogi sanitarne w tym zakresie

 1. Posiłki winny posiadać wartość energetyczną zgodną z normą żywienia (ok. 900 kcal), oraz powinny być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, wydawane w systemie:

-        dwa razy w tygodniu zupa z wkładką mięsną podana wraz ze świeżym pieczywem,

-        dwa razy w tygodniu drugie danie: ziemniaki, mięso lub ryba, surówka, kompot. W ramach drugiego dania Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników dla ziemniaków tj. makaron, ryż lub kasza,

-        raz w tygodniu danie bezmięsne (naleśniki, pierogi, placki ziemniaczane, bigos, wątróbkę itp.)

-        w soboty do wyboru spośród ww. posiłków

UWAGA!!

  Ww. posiłki nie mogą powtarzać się w przeciągu dwóch tygodni

 1. Gramatura posiłku musi wynosić co najmniej:

-        ziemniaki ( kasza, ryż, makaron) 200 g.

-        mięso lub ryba 120 g.

-        surówka lub jarzyny gotowane 100 g.

-        naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi 300 g.

-        zupa 350 g.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie przygotowywał obiady zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez:

-        stosowanie tłuszczów roślinnych

-        ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;

-        umiarkowane stosowanie mięsa (czerwonego)

-        stosowanie mięsa drobiowego

-        stosowanie ryb;

-        miarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;

-        duży udział warzyw i owoców w posiłkach w tym także nasiona roślin strączkowych

 1. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o ilościach dostarczanych posiłków.
 2. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może zmieniać się w trakcie obowiązywania umowy i każdorazowo będzie informować do Godziny 10.00 w dniu poprzedzającym dostawę o ilości posiłków, które Wykonawca winien jest dostarczyć do poszczególnych placówek.
 3. Posiłki do szkół będą dostarczane przez dostawcę w dni, w których prowadzone są zajęcia szkolne w placówkach oświatowych w godzinach od 11.30 – 13.00
 4. Posiłki dla osób uprawnionych będą dostarczane przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od godz.11:30  do godz. 14:00.
 5. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w przenośnych termosach z utrzymaniem odpowiedniej temperatury posiłków, a także zapewni naczynia i sztućce jednorazowego użytku. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. O czystość i dezynfekcję termosów zadba dostawca posiłków po każdej dostawie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych naczyń jednorazowych.
 6. Posiłek oraz sposób jego przygotowania, transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. nr 171 poz. 1225) oraz w przepisach wykonawczych.
 7. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorami szkół i Dyrektorem Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dwie usługi polegające na przygotowaniu posiłków dla minimum 40 osób przez okres co najmniej 6 miesięcy. (potwierdzone dokumentami, że dostawa lub/i usługa została wykonana należycie)
 •  Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje środkiem transportu przystosowanym do przewozu posiłków do konsumentów.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Inne dokumenty jakie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy 1.dokument potwierdzający, że wskazane przez Wykonawcę miejsce przygotowywania i wydawania posiłków oraz środek transportu spełniają wymogi Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy, warunki umowy i jej zmiany zostały wprowadzone do wzoru umowy - część III SIWZ 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin. 2. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT, wprowadzenia akcyzy 3. zmiany terminu wykonania usługi spowodowanej: a) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego, b) wstrzymaniem usługi, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, c) wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację usługi. 4. zmiany godzin wydawania i dostarczania posiłków, 5. zmiany systemu wydawania posiłków, 6. zmiany miejsca wydawania posiłków, tylko w przypadku kiedy nowy lokal będzie posiadał zezwolenie na przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków, 7. zmiana środka transport, tylko w przypadku kiedy zmieniony środek transportu będzie posiadał zezwolenie na przewóz żywności. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.12.2012 godzina 10:00,

miejsce: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DYREKTR OŚRODKA INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA KATOLIK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 212,50 kB)

załączył: Barbara Katolik, Dyrektor dnia 2012-12-20 12:34 Liczba pobrań: 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 454,00 kB)

załączył: Barbara Katolik, Dyrektor dnia 2012-12-20 12:37 Liczba pobrań: 11

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (WORD, 170,50 kB)

załączył: Barbara Katolik, Dyrektor dnia 2012-12-28 10:16 Liczba pobrań: 9

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 419