Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o postępowaniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek w 2018 roku

06.12.2017r. dodano zmianę treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu

02.01.2018r. dodano informację o udzieleniu zamówienia

Dyrektor Ośrodka Integracji

i Pomocy Społecznej

ogłasza postępowanie na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

– Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn:

 „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych      

         na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku , ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 462 28 74, faks 77 4651 314.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługi społeczne.

 1. Przedmiotem zamówieniajest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w myśl art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769) na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek w domu podopiecznego.
 2. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym poważne trudności z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:Świadczenie usług opiekuńczych – dla około 85 osób, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – dla około 5 osób średnio w ilości od 2 do 4 godzin dziennie przez ilość dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorcy – średnio ok. 3 000 godz. dla usług opiekuńczych miesięcznie i ok.50 h dla specjalistycznych usług opiekuńczych miesięcznie. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego.
 1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi i faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy.
 2. Zakres usług opiekuńczych sprawowanych w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym w szczególności:

-      zaopatrywanie w żywność, przygotowanie lub dostarczenie posiłków

-      Przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, w tym jednego posiłku gorącego,

-      Dostarczanie posiłku.

-      Pomoc przy spożywaniu posiłku.

-      Utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, służącego podopiecznemu,

-      dokonywanie niezbędnych zakupów

-      pomoc w uiszczaniu opłat

-      pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą

-      pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu

-      pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych

-      zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń

-      utrzymaniu w czystości odzieży i bielizny osobistej podopiecznego

-      prześciełanie łóżka, utrzymanie w czystości pościeli

-      sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych używanych przez podopiecznego, mycie okien (przynajmniej 4 razy w roku)

-      palenie w piecu w sezonie grzewczym, przynoszenia węgla, wody

-      pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności zamawianie wizyt lekarskich, zaopatrywanie w leki i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, pomoc w przyjmowaniu zaleconych przez lekarza leków i środków wspomagających

-      pomoc w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych i duchowych

-      w miarę możliwości organizowanie spacerów

-      podtrzymywanie kontaktów z rodziną i otoczeniem

-      pomoc w przygotowaniu posiłków

-      Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze.

 1. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone usługi winny być także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz winny być prowadzone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, winny posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad:
  1. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnieniaobowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ichsytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
  2. nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierzątdomowych,
  3. w czasie pobytu w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywaćalkoholu,
  4. nie mogą obarczać własnymi problemami świadczeniobiorców,
  5. w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolęświadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniemogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy.
 3. Podstawą przyznania określonej liczby godzin opieki nad chorym oraz zakres wykonywanych czynności składających się na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa decyzja administracyjna wydana przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej i na tej podstawie są realizowane usługi przez Wykonawcę.
 4. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych została ustalona na podstawie wykonania za rok 2017, a przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zapotrzebowania i może ulec zmianie.
 5. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca czynności związane z koordynacją opiekunek była zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy.

Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia zawiera załącznik nr 5 do specyfikacji (wzór umowy).

Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85 31 11 00 – 3   Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85 31 12 00 – 4   Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85 31 21 00 – 0   usługi opieki dziennej

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.– z możliwością skrócenia terminu w przypadku wyczerpania środków finansowych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W sytuacji, gdy umowa nie zostanie podpisana przed wskazanym terminem, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, od dnia ustalonego między stronami.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WADIUM

 1. Wysokość wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 1. Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu;

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)gwarancjach bankowych;

4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 Pzp,

b)spełniają warunki udziału w postępowaniu

2. Warunki udziału w postępowaniu:

1)kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

3)zdolność techniczna lub zawodowa:

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje:

a) co najmniej trzy odrębne, tj. zrealizowane lub realizowane na podstawie oddzielnych umów usługi opiekuńcze obejmujące w szczególności opiekę nad osobami starszymi, ciężko i przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, każda o wartości co najmniej 400.000,00 złotych brutto.

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie:

a) Co najmniej jedną osobą posiadającą specjalistyczne przygotowanie zawodowe w zakresie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych

b) przynajmniej 30 opiekunkami, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, ciężko i przewlekle chorych lub niepełnosprawnych oraz posiadają udokumentowane przeszkolenie/kurs w zakresie usług opiekuńczych

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do specyfikacji.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 3. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji.
 5. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji. Informacje o doświadczeniu osób podane w wykazie nie mogą pozostawać w sprzeczności z informacjami o doświadczeniu podanymi uprzednio w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji).

d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 2.  Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 specyfikacji powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 8 specyfikacji stosuje się.
 4. W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Kryteria oceny ofert:

cena – 40%

doświadczenie Wykonawcy – 30%

badania sanitarno-epidemiologiczne opiekunek – 30%

Opis sposobu wyliczeń punktów w poszczególnych kryteriach:

cena – maksymalna ilość punktów wynosi 40

cena oferty liczona będzie jako suma ceny jednostkowej pomnożonej przez ilość średniomiesięcznych godzin za usługi opiekuńcze i ceny jednostkowej za specjalistyczne usługi opiekuńcze podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (przez godzinę świadczenia usług zamawiający rozumie godzinę zegarową świadczoną u klienta)

                                najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert

         Liczba pkt = ……………..…….………………………….............................................………….   x 100 x 40%

                                                       cena badanej oferty

doświadczenie Wykonawcy – maksymalna ilość punktów wynosi 30.

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie ilości lat, przez jaką wykonawca świadczył usługi opiekuńcze podane w formularzu ofertowym. Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać 30 punktów.

                       

Lata doświadczenia

Liczba punktów

1

do 3 lat

5

2

powyżej 3 do 5 lat

10

3

powyżej 5 do 10 lat

20

4

powyżej 10 lat

30

 

badania sanitarno-epidemiologiczne opiekunek – maksymalna ilość punktów: 30

kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ilości opiekunek posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Ilość opiekunek posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

Liczba punktów

1

0

0

2

od 1 do 5

5

3

Od 6 do 10

10

4

Od 11 do 20

20

5

Od 21 do 30

30

Końcową wartość punktową danej oferty stanowi suma liczby punktów uzyskanych przez daną ofertę za każde kryterium oceny ofert. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi część III niniejszej SIWZ.

 1. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 3. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w szczególności w przypadku:

a)  zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, sposób realizacji

b)zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT, wprowadzenia akcyzy

c)  Zmiany opiekunek realizujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pod warunkiem, że wykonawca wykaże Zamawiającemu, że osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.),

d)zmiana ilości godzin sprawowanej opieki,

e)  zmiana ilości podopiecznych.

f)   Zmiana podwykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

-        Wprowadzenie nowego podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca nie wskazał w ofercie części robót, które na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcy. Zmiana dopuszczalna jest pod warunkiem, że Podwykonawca wykaże, iż posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe niż Wykonawca w zakresie powierzonego zakresu robót.

-        zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę,

 

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej siedziba: Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B.

IV.4.4) Termin składania ofert:

11.12.2017 godzina 10:00,

miejsce:

Urząd Gminy i Miasta 46 - 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

BIURO PODAWCZE (parter)

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

DYREKTOR OŚRODKA INTEGRACJI

I POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA KATOLIK

Pełne ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 48,32 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-05 12:21 Liczba pobrań: 15

SIWZ (WORD, 439,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-05 12:21 Liczba pobrań: 19

załacznik nr 2 wykluczenie Wykonawcy (WORD, 22,35 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-05 12:21 Liczba pobrań: 5

załacznik nr 3 spełnianie warunków udziału w postępowaniu (WORD, 20,56 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-05 12:22 Liczba pobrań: 7

załącznik nr 4 wykaz usług (WORD, 45,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-05 12:22 Liczba pobrań: 5

załącznik nr 5 wykaz osób (WORD, 31,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-05 12:22 Liczba pobrań: 8

część III SIWZ projekt umowy (WORD, 71,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-05 12:44 Liczba pobrań: 8

Oświadczenie gr kapitałowa (WORD, 18,46 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-05 12:44 Liczba pobrań: 6

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 06.12.2017r. (WORD, 39,37 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-06 11:37 Liczba pobrań: 2

Zmiana treści SIWZ 06.12.2017r. (WORD, 37,90 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-06 11:38 Liczba pobrań: 6

informacja z otwarcia ofert (WORD, 154,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-12-14 14:22 Liczba pobrań: 9

Informacja o udzieleniu zamówienia (WORD, 168,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-01-02 08:37 Liczba pobrań: 12

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 266