Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp na zadanie pn.: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek na rok 2019

10.12.2018 dodano zmianę treści SIWZ - klauzula informacyjna RODO

Dyrektor Ośrodka Integracji

i Pomocy Społecznej

ogłasza postępowanie na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

– Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn:

 „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych      

           na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku , ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 462 28 74, faks 77 4651 314.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługi społeczne.

 1. Przedmiotem zamówieniajest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w myśl art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769) na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek w domu podopiecznego.
 2. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym poważne trudności z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych – dla około 85 osób, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – dla około 5 osób średnio w ilości od 2 do 4 godzin dziennie przez ilość dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorcy – średnio ok. 3 000 godz. dla usług opiekuńczych miesięcznie i ok.50 h dla specjalistycznych usług opiekuńczych miesięcznie. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego.

 1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi i faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy.
 2. Zakres usług opiekuńczych sprawowanych w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym w szczególności:

-      zaopatrywanie w żywność, przygotowanie lub dostarczenie posiłków

-      Przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, w tym jednego posiłku gorącego,

-      Dostarczanie posiłku.

-      Pomoc przy spożywaniu posiłku.

-      Utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, służącego podopiecznemu,

-      dokonywanie niezbędnych zakupów

-      pomoc w uiszczaniu opłat

-      pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą

-      pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu

-      pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych

-      zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń

-      utrzymaniu w czystości odzieży i bielizny osobistej podopiecznego

-      prześciełanie łóżka, utrzymanie w czystości pościeli

-      sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych używanych przez podopiecznego, mycie okien (przynajmniej 4 razy w roku)

-      palenie w piecu w sezonie grzewczym, przynoszenia węgla, wody

-      pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności zamawianie wizyt lekarskich, zaopatrywanie w leki i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, pomoc w przyjmowaniu zaleconych przez lekarza leków i środków wspomagających

-      pomoc w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych i duchowych

-      w miarę możliwości organizowanie spacerów

-      podtrzymywanie kontaktów z rodziną i otoczeniem

-      pomoc w przygotowaniu posiłków

-      Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze.

 1. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone usługi winny być także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz winny być prowadzone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, winny posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad:
  1. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnieniaobowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ichsytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
  2. nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierzątdomowych,
  3. w czasie pobytu w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywaćalkoholu,
  4. nie mogą obarczać własnymi problemami świadczeniobiorców,
  5. w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolęświadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniemogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy.
 3. Podstawą przyznania określonej liczby godzin opieki nad chorym oraz zakres wykonywanych czynności składających się na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa decyzja administracyjna wydana przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej i na tej podstawie są realizowane usługi przez Wykonawcę.
 4. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych została ustalona na podstawie wykonania za rok 2017, a przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zapotrzebowania i może ulec zmianie.

Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85 31 11 00 – 3   Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85 31 12 00 – 4   Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85 31 21 00 – 0   usługi opieki dziennej

 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.– z możliwością skrócenia terminu w przypadku wyczerpania środków finansowych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W sytuacji, gdy umowa nie zostanie podpisana przed wskazanym terminem, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, od dnia ustalonego między stronami.

ogłoszenie TO (WORD, 47,87 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-06 13:23 Liczba pobrań: 22

SIWZ (WORD, 425,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-05 13:02 Liczba pobrań: 27

załącznik nr 1 formularz oferty (WORD, 31,98 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-05 13:02 Liczba pobrań: 13

załacznik nr 2 wykluczenie (WORD, 23,58 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-05 13:02 Liczba pobrań: 11

załacznik nr 3 spełnianie warunków (WORD, 21,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-05 13:02 Liczba pobrań: 7

załącznik nr 4 wykaz usług (WORD, 45,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-05 13:02 Liczba pobrań: 6

załącznik nr 5 wykaz osób (WORD, 31,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-05 13:02 Liczba pobrań: 9

projekt umowy (WORD, 72,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-05 13:02 Liczba pobrań: 11

zmiana treści SIWZ RODO (WORD, 40,58 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2018-12-10 09:52 Liczba pobrań: 9

Informacja o podpisaniu umowy (WORD, 173,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2019-01-14 08:43 Liczba pobrań: 22

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 610