Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Ośrodka Integracji

i Pomocy Społecznej

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 „Świadczenie usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych      

           na rzecz uprawnionych mieszkańców  Gminy Ozimek

Numer ogłoszenia: 258815 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku , ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 462 28 74, faks 77 4651 314.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w myśl art. 50 ustawy z dnia 2 października 2009r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i specjalistycznych usług opiekuńczych w myśl Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zm.), na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek.

 1. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym poważne trudności z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych – dla około 75 osób, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – dla około 5 osób średnio w ilości od 2 do 4 godzin dziennie przez ilość dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego.

 1. Ogólna ilość godzin usług, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w trakcie realizacji zamówienia wyniesie maksymalnie 40 500 godz.
 2. Zakres usług opiekuńczych sprawowanych w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,  w tym w szczególności:

-        zaopatrywanie w żywność, przygotowanie lub dostarczenie posiłków

-        dokonywanie niezbędnych zakupów

-        pomoc w uiszczaniu opłat

-        pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą

-        pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu

-        utrzymaniu w czystości odzieży i bielizny osobistej podopiecznego

-        prześciełanie łóżka, utrzymanie w czystości pościeli

-        sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych używanych przez podopiecznego

-        palenie w piecu w sezonie grzewczym

-        pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności zamawianie wizyt lekarskich, zaopatrywanie w leki i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, pomoc w przyjmowaniu zaleconych przez lekarza leków i środków  wspomagających

-        pomoc w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych i duchowych

-        podtrzymywanie kontaktów z rodziną i otoczeniem

-        pomoc w przygotowaniu posiłków

 1. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone usługi winny być także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz winny być prowadzone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U.Nr189, poz.1598 ze zm.).
 2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, winny posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad:
  1. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
  2. nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
  3. w czasie pobytu w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywać alkoholu,
  4. nie mogą obarczać własnymi problemami świadczeniobiorców,
  5. w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolę świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy.
 3. Podstawą przyznania określonej liczby godzin opieki nad chorym oraz zakres wykonywanych czynności składających się na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa decyzja administracyjna wydana przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej i na tej podstawie są realizowane usługi przez Wykonawcę.
 4. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych została ustalona na podstawie wykonania za rok 2012, a przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zapotrzebowania i może ulec zmianie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 1. Informacja na temat wadium: Wysokość wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

5.000,00 zł(słownie: pięć_tysięcy_złotych).

 1. Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)      pieniądzu;

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)      gwarancjach bankowych;

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa tego warunku z uwagi na to, że nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał (lub wykonuje) co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze obejmującą w szczególności opiekę nad: osobami starszymi, ciężko i przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi trwającej min. 6 miesięcy o wartości min. 300 000,00 zł. brutto każda (potwierdzona dokumentami, że usługa została wykonana należycie)
  •  Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli z treści dokumentów będzie wynikać, że wykonawca dysponuje: przynajmniej jedną osobą posiadającą specjalistyczne przygotowanie zawodowe w zakresie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych przynajmniej 20 opiekunkami, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, ciężko i przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.
  •  Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
  • Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 3) dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - DOŚWIADCZENIE OPIEKUNEK - 20
 • 3 - DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy oraz jej warunki zostały wprowadzone do wzoru umowy - część III SIWZ 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin. 2. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT, wprowadzenia akcyzy 3. zmiany terminu wykonania usługi spowodowanej: a) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego, b) wstrzymaniem usługi, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, c) wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację usługi. 4. Zmiany opiekunek realizujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (opiekunka realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać specjalistyczne przygotowanie zawodowe), 5. zmiana ilości godzin sprawowanej opieki, 6. zmiana ilości podopiecznych. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.12.2012 godzina 10:00,

miejsce: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DYREKTOR OŚRODKA INTEGRACJI

 I POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA KATOLIK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WORD, 542,50 kB)

załączył: Barbara Katolik, Dyrektor dnia 2012-12-06 14:36 Liczba pobrań: 17

OGŁOSZEDNIE O ZAMÓWIENIU (WORD, 44,54 kB)

załączył: Barbara Katolik, Dyrektor dnia 2012-12-06 14:39 Liczba pobrań: 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (WORD, 177,00 kB)

załączył: Barbara Katolik, Dyrektor dnia 2012-12-18 14:29 Liczba pobrań: 17

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 461