Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek w 2016 roku

Przetarg rozstrzygnięty - dodano ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 22.12.2015r.

Dyrektor

Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej.

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 30 000,00 euro na zadanie pn:

 „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek”

 
Numer ogłoszenia: 331282 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku , ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 462 28 74, faks 77 4651 314.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w myśl art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek w domu podopiecznego. 2. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym poważne trudności z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych - dla około 85 osób, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - dla około 5 osób średnio w ilości od 2 do 4 godzin dziennie przez ilość dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Miejscem wykonywania usług jest miejsce zamieszkania podopiecznego. 4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi i faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy. 4. Zakres usług opiekuńczych sprawowanych w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym w szczególności: zaopatrywanie w żywność, przygotowanie lub dostarczenie posiłków, Przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, w tym jednego posiłku gorącego, Dostarczanie posiłku, Pomoc przy spożywaniu posiłku, Utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, służącego podopiecznemu, dokonywanie niezbędnych zakupów, pomoc w uiszczaniu opłat, pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, codziennej toalecie, myciu, kąpaniu, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, utrzymaniu w czystości odzieży i bielizny osobistej podopiecznego, prześciełanie łóżka, utrzymanie w czystości pościeli, sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych używanych przez podopiecznego, mycie okien (przynajmniej 4 razy w roku), palenie w piecu w sezonie grzewczym, przynoszenia węgla, wody, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności zamawianie wizyt lekarskich, zaopatrywanie w leki i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, pomoc w przyjmowaniu zaleconych przez lekarza leków i środków wspomagających, pomoc w zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych i duchowych, w miarę możliwości organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i otoczeniem, pomoc w przygotowaniu posiłków, Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze. 5. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone usługi winny być także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz winny być prowadzone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 6. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, winny posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad: zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej, nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych, w czasie pobytu w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywać alkoholu, nie mogą obarczać własnymi problemami świadczeniobiorców, w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolę świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy. 7. Podstawą przyznania określonej liczby godzin opieki nad chorym oraz zakres wykonywanych czynności składających się na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa decyzja administracyjna wydana przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej i na tej podstawie są realizowane usługi przez Wykonawcę. 8. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych została ustalona na podstawie wykonania za rok 2015, a przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zapotrzebowania i może ulec zmianie..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4, 85.31.21.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie: 01.01.2016.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. 6) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BANK SPÓŁDZIELCZY LEŚNICA ODDZIAŁ OZIMEK Nr rachunku 72 8907 1050 2004 3000 4051 0003 - na przelewie należy umieścić informację: Wadium - usługi opiekuńcze 7) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w osobnej kopercie razem z ofertą; 8) do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium. 9) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypad¬ku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawione¬go przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewy-starczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego termino¬wego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2. 10) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obo¬wiązującym prawem. 4. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia wadium oraz zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 III.2) ZALICZKI

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
  • Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie oświadczenia - zał. nr 1 do oferty.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał (lub wykonuje) co najmniej trzy odrębne, tj. zrealizowane na podstawie oddzielnych umów usługi opiekuńcze obejmujące w szczególności opiekę nad osobami starszymi, ciężko i przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, każda o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto.
  • Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych wraz z ofertą: oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do oferty, wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonanie lub są wykonywane należycie

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie oświadczenia - zał. nr 1 do oferty.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: przynajmniej jedną osobą posiadającą specjalistyczne przygotowanie zawodowe w zakresie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych, przynajmniej 30 opiekunkami, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, ciężko i przewlekle chorych lub niepełnosprawnych oraz posiadają udokumentowane przeszkolenie/kurs w zakresie usług opiekuńczych.
  • Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych wraz z ofertą: oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do oferty, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do oferty.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
  • Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych wraz z ofertą: oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do oferty, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru zawartego w części II SIWZ; 2) informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty, 3) dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej (kopia przelewu) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał należy załączyć do oferty w osobnej kopercie). 4) gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy razem z ofertą składa: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziału, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (warunek ekonomiczny) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b przedkłada w odniesieniu do tego podmiotu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - doświadczenie Wykonawcy - 30
 • 3 - badania sanitarno-epidemiologiczne opiekunek – 30

 IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, sposób realizacji. 2. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT, wprowadzenia akcyzy. 3. Zmiany opiekunek realizujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pod warunkiem, że wykonawca wykaże Zamawiającemu, że osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.), 4. zmiana ilości godzin sprawowanej opieki. 5. zmiana ilości podopiecznych.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.12.2015 godzina 09:00,

 miejsce: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej,

ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek,

(pokój Nr 1)

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DYREKTOR OŚRODKA INTEGRACJI

I POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA KATOLIK

ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 124,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-12-04 13:48 Liczba pobrań: 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WORD, 672,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-12-04 13:48 Liczba pobrań: 28

część III SIWZ - projekt umowy (WORD, 67,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-12-04 13:48 Liczba pobrań: 10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 179,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-12-22 09:39 Liczba pobrań: 18

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 360