Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.101.2016.DR z dnia 09.12.2016r. w sprawie oględzin drzew przy ul. Sikorskiego 2 w Ozimku

Ozimek, 09.12.2016r

ZRG.6131.101.2016.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (T.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 17, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 15 w Ozimku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew z gatunków bez czarny o obwodzie pnia 20cm, klon zwyczajny o obwodzie pnia 55cm oraz lipa szerokolistna o obwodzie pnia 75cm rosnących na działce nr 126/35 k.m. 3 przy ul. przy ulicy Sikorskiego 2 w Ozimku.

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2016r. (piątek) o godzinie 10.30 zostaną przeprowadzone oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.

Stosownie do art. 10 oraz art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym, stronom oraz składać wyjaśnienia.

 Jednocześnie w związku z art. 36 Kpa zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin w terenie i zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 28 lutego 2017r.

Stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 do góry