Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.02.2016.AU z dnia 22 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego i niskiego napięcia SN i nN wraz z zabudową złączy kablowych ZK oraz budową stacji transformatorowej słupowej typu STS po 20/400kVA dla zasilania budynków mieszkalnych

Ozimek, dnia 22 lipca 2016 r.

ZMG.6733.02.2016.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 22 lipca 2016 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.02.2016.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego i niskiego napięcia SN i nN wraz z zabudową złączy kablowych ZK oraz budową stacji transformatorowej słupowej typu STS po 20/400kVA dla zasilania budynków mieszkalnych.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 949/281, 947/281, 948/281, 952/281, 946/281, 951/281, 950/281, 942/281, 943/281, 944/281, 945/281, k.m. 1, oraz dz. nr 532/250, 688/247, k.m. 4, obręb Schodnia.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Zarządcą drogi gminnej:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

EM-0211/3533/579/16 z dnia 15.06.2016 r.

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 lipca 2016 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa 
 do góry