Obieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.4.2016.KK z dnia 06.05.2016r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774, w m. Antoniów"

ZRG. 6220.4.2016.KK

 

                                                                                                                         Ozimek 06.05.2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosekw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774, w m. Antoniów”

 

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45 – 231 Opole

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Antoniów (tablica ogłoszeń wsi Antoniów)
  • Internet
 do góry