Ogłoszenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.JG.7322/3/G/08-16 z dnia 17 .03.2016 r. o wyłozeniu do publiczmnego wgladu fragmentu projektu miejscowego planu zagospopdarowania przestrzennego dla wsi Grodziec

Ozimek, 17 marca 2016 r.

ZRG.JG.7322/3/G/08 -16

 

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/135/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec, zawiadamiam o kolejnym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca do 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w godzinach od 9.00 do 13.00. pok. nr 223 II piętro.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4 B (sala posiedzeń pok. nr 20 parter).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ozimka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1)    opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub

2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy   z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3)    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o:

- projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec,

- prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Ozimka na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2016 r.     

 

                                                                                                                               BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                                                             /-/ Jan Labus                                                     

Załączniki:
 do góry