Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.03.2016.AU z dnia 31.08.2016r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów

Ozimek, dnia 31 sierpnia 2016 r.

ZMG.6733.03.2016.AU

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Adama Stempniewicz, reprezentującego FASYS MOSTY sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sienkiewicza 100/2, 50-348 Wrocław, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedzibą: ul. Oleska 127, 45-231 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 277/144, k.m. 5, obręb Antoniów.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 1 września 2016 roku

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Antoniów tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa
 do góry