Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.128.2015.DR z dnia 11.03.2016r. informujące o wydaniu decyzji na usuniecie drzew

Ozimek, 11.03.2016r

ZRG.6131.128.2015.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (T.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1651) zawiadamiam, że w dniu 07.03.2016r. została wydana decyzja zezwalająca Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 17 na usuniecie jarzębu o obwodzie 60cm rosnącego na działce nr 92/14 k.m. 2 przy ul. 8 Marca 7, rokitnika rosnącego na działce nr 92/16 k.m. 2 przy ul. Dłuskiego 19-21, jarzębu o obwodzie 53cm rosnącego na działce nr 81/14 k.m. 1 przy ul. Dłuskiego 2 oraz dębu o obwodzie 230cm rosnącego na działce nr 202/14 k.m. 4 przy ulicy Sikorskiego 33-35 w Ozimku.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Ozimka (art. 129 §1 i 2 K.p.a.)

Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 

 do góry