Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.9/7.2016.KK z dnia 14.09.2016r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magazynu wyrobów gotowych wraz z wiatami, drogami manewrowymi i parkingiem" w miejscowości Jedlice

Ozimek 14.09.2016r.

ZRG.6220.9/7.2016.KK                                          

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) zawiadamia, że w dniu 27.07.2016r. wpłynął wniosek Firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie magazynu wyrobów gotowych wraz z wiatami, drogami manewrowymi i parkingiem”, na terenie stanowiącym własność zakładu, a zlokalizowanym w miejscowości Jedlice, obręb Szczedrzyk, nr ewidencyjny działek od 1017/14 do 1017/33 oraz nr 1024.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZRG.6220.9/5.2016.KK z dnia 29.08.2016r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 06.09.2016r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 15.09.2016r. do dnia 07.10.2016r. w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Jedlice.

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

·         Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

·         Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)

·         Internet

·         Strony wg wykazu.

 do góry