Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.4/11.2015.KK z dnia 09.03.2016r. o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji z naziemnymi zbiornikami gazu LPG wraz z infrastrukturą" na terenie zakładu w Jedlicach, na działce o nr ewid. 1018/7 obręb Szczedrzyk.

 

ZRG. 6220.4/11.2015.KK                                                                              Ozimek 09.03.2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach

 

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji z naziemnymi zbiornikami gazu LPG wraz z infrastrukturą” na terenie zakładu w Jedlicach,  na działce o nr ewid. 1018/7 obręb Szczedrzyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)
  • Internet

 

 do góry