Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.2/7.2016.KK z dnia 29.06.2016r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji z podziemnymi zbiornikami gazu LPG wraz z infrastrukturą"

ZRG. 6220.2/7.2016.KK                                                                             

   Ozimek 29.06.2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z wnioskiem firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach

 

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji z podziemnymi zbiornikami gazu LPG wraz z infrastrukturą” na terenie zakładu, zlokalizowanego w Jedlicach,  na działkach o nr ewid. 1020/4, 1018/6 oraz 1018/7 obręb Szczedrzyk.

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)
  • Internet

 

 do góry