Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.08.2016.AU z dnia 21.11.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej sieci niskiego napięcia 0,4kV, sieci średniego napięcia (15kV) oraz przyłącza do budynku mieszkalnego w miejscowości Schodnia

 

 

Ozimek, dnia 21 listopada 2016 r.

ZMG.6733.08.2016.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 listopada 2016 roku Pana Macieja Morzyk reprezentującego firmę Maciej Morzyk „PROXELUS” z siedzibą: ul. Opolska 51, 46-070 Dziekaństwo, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowej sieci niskiego napięcia 0,4kV, sieci średniego napięcia (15kV) oraz przyłącza do budynku mieszkalnego.

 

Inwestor:                    TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca:          Maciej Morzyk reprezentującego firmę Maciej Morzyk „PROXELUS” z siedzibą: ul. Opolska 51, 46-070 Dziekaństwo, działający z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Lokalizacja:                dz. nr 799/42, 626/42, 1215/174, 2151/175, 1218/175, 1221/174, 1224/176, 702/68, 1222/174, 2181/215, 2182/215, 2174/181, 2156/184, 2285/184, k.m. 2, położone w miejscowości Schodnia, obręb Schodnia

 

Inwestycja:                - budowa stacji transformatorowej słupowej

                                    - budowa linii kablowej średniego napięcia (kabel ziemny)

                                    - budowa linii kablowej niskiego napięcia (kabel ziemny)

                                    - budowa przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 listopada 2016 roku.

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet 
 do góry