OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA z dnia 17.02.2016 r. ZMG.6722.1.2015.JG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach"

                                                                                                                         Ozimek, 17 luty 2016 r.

ZMG.6722.1.2015.JG

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/52/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 lutego do 29 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta (sala posiedzeń pok. nr 20 – parter ).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ozimka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1)    opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub

2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3)    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o:

-           projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach,

-           prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Ozimka na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r.                                                         

                                                                                 

 

                                                                                                                                   BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                                        

                                                                                                                                      /-/ Jan Labus

Załączniki:
 do góry