Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.6/14.2016.KK z dnia 02.08.2016r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:. "Remoncie pieca szklarskiego JE-2 (w tym montaż dogrzewu elektrycznego dającego wzrost wytopu szkła ze 140 ton/dobę do 220 ton/dobę) i modernizacji trzech istniejących linii 2.1, 2.2 i 2.3 do produkcji opakowań szklanych?, zlokalizowanego w miejscowości Jedlice, na działce o nr ewid. 1020/4 obręb Szczedrzyk.

Ozimek 02.08.2016r.

ZRG.6220.6/14.2016.KK                                        

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia, że w dniu 10.05.2016r. wpłynął wniosek Firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie pieca szklarskiego JE-2 (w tym montaż dogrzewu elektrycznego dającego wzrost wytopu szkła ze 140 ton/dobę do 220 ton/dobę) i modernizacji trzech istniejących linii 2.1, 2.2 i 2.3 do produkcji opakowań szklanych”, zlokalizowanego w miejscowości Jedlice,  na działce o nr ewid. 1020/4 obręb Szczedrzyk.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZRG.6220.6/4.2016.KK z dnia 16.06.2016r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 08.07.2016r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, uzupełnionego w dniu 27.07.2016r., przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 03.08.2016r. do dnia 26.08.2016r. w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Jedlice.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

·         Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

·         Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)

Internet

 do góry