Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.03.2016.AU z dnia 14.07.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów

Ozimek, dnia 14 lipca 2016 r.

ZMG.6733.03.2016.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lipca 2016 roku Pana Adama Stempniewicz, reprezentującego FASYS MOSTY sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sienkiewicza 100/2, 50-348 Wrocław, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedzibą: ul. Oleska 127, 45-231 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów.

 

Inwestor:                    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą:

                                    ul. Oleska 127, 45-231 Opole

 

Wnioskodawca:          Pan Adam Stempniewicz, reprezentujący FASYS MOSTY sp. z o.o.

                                z siedzibą: ul. Sienkiewicza 100/2, 50-348 Wroclaw

 

Lokalizacja:                dz. nr 277/144, k.m. 5, obręb Antoniów

 

Inwestycja:                 Przebudowa mostu nad rzeką Rosa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 15 lipca 2016 roku.

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Antoniów, tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet 
 do góry