Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2016.AU z dnia 07.04.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15kV relacji Dębska Kuźnia ?ZAJAZD? ? GPZ Ozimek

Ozimek, dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZMG.6733.01.2016.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 7 kwietnia 2016 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.01.2016.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15kV relacji Dębska Kuźnia „ZAJAZD” – GPZ Ozimek.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 164/6, 164/5, 163/2, 162/2, 161/2, 160/1, 177/4, 159/1, 159/3, 158/1, 157/15, 157/13, 157/8, 157/17, 157/14, 157/6, k.m. 7, oraz 104/1, k.m. 6, obręb Ozimek.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 kwietnia 2016 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa 
 do góry