Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.4/6.2015.KK z dnia 09.02.2016r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:. Budowie instalacji zbiorników gazu LPG wraz z infrastrukturą? na terenie zakładu w Jedlicach, na działkach o nr ewid. 1018/7 oraz 1020/4 obręb Szczedrzyk.

Ozimek 09.02.2016r.

ZRG.6220.4/6.2015.KK  

                                        

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmian.) zawiadamia, że w dniu 16.11.2015r. wpłynął wniosek Firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach, uzupełniony w dniu 24.11.2015r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji zbiorników gazu LPG wraz z infrastrukturą” na terenie zakładu w Jedlicach,  na działkach o nr ewid. 1018/7 oraz 1020/4 obręb Szczedrzyk.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZRG.6220.4/4.2015.KK z dnia 30.12.2015r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 02.02.2016r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 10.02.2016r. do dnia 04.03.2016r. w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w pobliżu planowanej inwestycji.

Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 

 do góry