Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZNG.6733.04.2016.AU z dnia 12.10.2016 r. o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia w miejscowości Grodziec, gmina Ozimek

Ozimek, dnia 12 października 2016 r.

ZMG.6733.04.2016.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 12 października 2016 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.04.2016.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych średniego napięcia w miejscowości Grodziec, gmina Ozimek.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 998, 952, 955, 914, 443, 912/2, 989/2, 911, 238, 913, 929, 990, 230/1, k.m. 1, położone w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Zarządcą drogi gminnej, Gminą Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

EM-0211/5075/842/16 z dnia 05.09.2016 r.

 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu:

O.OP.Z-3.4351.9.40.2016.ds z dnia 09.09.2016 r.

 

Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu:

ZDP.DT.5440-84/2016 z dnia 12.09.2016 r.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 12 października 2016 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry