Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2016.AU z dnia 11.02.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej ziemnej 15kV relacji Dębska Kuźnia ?ZAJAZD? ? GPZ Ozimek

Ozimek, dnia 11 luty 2016 r.

ZMG.6733.01.2016.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lutego 2016 roku Pana Gerarda Mainka, reprezentującego PRO-EL s.c. z siedzibą: ul. Kołłątaja 3/4, 45-064 Opole, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Opolu, z siedzibą ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowie linii kablowej ziemnej 15kV relacji Dębska Kuźnia „ZAJAZD” – GPZ Ozimek.

 

Inwestor:                    TAURON Dystrybucja S.A., ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca:          Pan Gerard Mainka, reprezentujący PRO-EL s.c. z siedzibą:

                                    ul. Kołłątaja 3/4, 45-064 Opole

 

Lokalizacja:                dz. nr 164/6, 164/5, 163/2, 162/2, 161/2, 160/1, 177/4, 159/1, 159/3, 158/1, 157/15, 157/13, 157/8, 157/17, 157/14, 157/6, k.m. 7, oraz 104/1, k.m. 6, obręb Ozimek

 

Inwestycja:                 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15kV relacji Dębska Kuźnia „ZAJAZD” – GPZ Ozimek.

                                    Typ linii: 3xXRUHAKXS 1x240/50

                                    Szacunkowa długość trasy linii objętej wnioskiem: ok. 3460m

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 12 luty 2016 roku.

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet 
 do góry