Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15kV relacji Dębska Kuźnia "ZAJAZD" - GPZ Ozimek

Ozimek, dnia 18 marca 2016 r.

ZMG.6733.01.2016.AU

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Gerarda Mainka, reprezentującego PRO-EL s.c. z siedzibą: ul. Kołłątaj 3/4 45-064 Opole, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15kV relacji Dębska Kuźnia „ZAJAZD” – GPZ Ozimek.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 164/6, 164/5, 163/2, 162/2, 161/2, 160/1, 177/4, 159/1, 159/3, 158/1, 157/15, 157/13, 157/8, 157/17, 157/14, 157/6, k.m. 7, oraz 104/1, k.m. 6, obręb Ozimek.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 marca 2016 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa

 

 do góry