Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.4/4.2016.KK z dnia 03.06.2016r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774, w m. Antoniów"

ZRG. 6220.4/4.2016.KK                                                                                Ozimek 03.06.2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45 – 231 Opole

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774, w m. Antoniów”.

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza 

 

 

  

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Antoniów (tablica ogłoszeń wsi Antoniów)
  • Internet
 do góry