Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.128.2015.DR z dnia 11.02.2016r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ul. 8 Marca 7, ul. Dłuskiego 2, 19-21, ul. Sikorskiego 33-35 w Ozimku

Ozimek, 11.02.2016r

ZRG.6131.128.2015.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (T.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1651) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez tut. Urząd na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 17 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia 60cm rosnącego na działce nr 92/14 k.m. 2 przy ul. 8 Marca 7, rokitnika o obwodzie 70cm rosnącego na działce nr 92/16 k.m. 2 przy ul. Dłuskiego 19-21, jarzębu o obwodzie 53cm rosnącego na działce nr 81/14 k.m. 1 przy ul. Dłuskiego 2 oraz dębu o obwodzie 230cm rosnącego na działce nr 202/14 k.m. 4 przy ulicy Sikorskiego 33-35 w Ozimku.

W związku z powyższym oraz obwieszczeniem Nr ZRG.6131.128.2015.DR z dnia 08.01.2016r. zawiadamiam o zmianie terminu wydania decyzji na dzień 07.03.2016r.

Stosownie do art. 10 Kpa Stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.30).

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

 

 

 

 

 do góry