Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.128.2015.DR z dnia 08.01.2016r. w sprawie oględzin drzew przy ul. 8 Marca 7, ul. Dłuskiego 2, 19-21, ul. Sikorskiego 33-35

Ozimek, 08.01.2015r

ZRG.6131.128.2015.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (T.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1651) zawiadamiam, że na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie jarzębu o obwodzie 60cm rosnącego na działce nr 92/14 k.m. 2 przy ul. 8 Marca 7, rokitnika rosnącego na działce nr 92/16 k.m. 2 przy ul. Dłuskiego 19-21, jarzębu o obwodzie 53cm rosnącego na działce nr 81/14 k.m. 1 przy ul. Dłuskiego 2 oraz dębu o obwodzie 230cm rosnącego na działce nr 202/14 k.m. 4 przy ulicy Sikorskiego 33-35 w Ozimku.

Informuję, że w dniu 28 stycznia 2016r. (czwartek) o godzinie 10.30 zostaną przeprowadzone oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie działki nr 92/14 położonej przy ul. 8 Marca 7.

Stosownie do art. 10 oraz art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym, stronom oraz składać wyjaśnienia.

 Jednocześnie w związku z art. 36 Kpa zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin w terenie i zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 29 lutego 2016r.

Stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 do góry