Zam. do 30 000 euro

Przetarg nieograniczony nr ZZP.271.09.2014.JM na zadanie pn.: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu Szkoła pełna pomysłów

 

 

znak postępowania: ZZP.271.09.2014.JM

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W DNIU 17.03.2014R.


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości poniżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu:

„Szkoła pełna pomysłów”


Numer ogłoszenia: 39165 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu: Szkoła pełna pomysłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sprawowanie opieki podczas wyjazdów edukacyjnych i na baseny w projekcie „Szkoła Pełna pomysłów”.
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 3. Zamówienie zostało podzielone na 15 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części:

Część 1 - Szkoła Podstawowa w Antoniowie

Opieka podczas wyjazdów na basen. Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcą z części 2.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 10 osób.

Ilość godzin: 40 godzin opieki. Zaplanowano 10 wyjazdów, każdy po 4 godziny.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 2 - Szkoła Podstawowa w Antoniowie

Opieka podczas wyjazdów na basen. Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcą z części 1.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 10 osób.

Ilość godzin: 40 godzin opieki. Zaplanowano 10 wyjazdów, każdy po 4 godziny.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 3 - Szkoła Podstawowa w Antoniowie

Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego "W labiryncie ortografii".

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 4.

Ilość godzin edukacyjnych (45 minut): 15 godzin.

Część 4 - Szkoła Podstawowa w Antoniowie

Opieka podczas wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcami z części 5 i 6.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 21 osób.

Ilość godzin: 15 godzin opieki.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 5 - Szkoła Podstawowa w Antoniowie

Opieka podczas wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcami z części 4 i 6.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 21 osób.

Ilość godzin: 15 godzin opieki.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 6 - Szkoła Podstawowa w Antoniowie

Opieka podczas wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcami z części 4 i 5.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 21 osób.

Ilość godzin: 15 godzin opieki.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 7 - Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

Opieka podczas wyjazdów na basen. Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcą z części 8.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 15 osób.

Ilość godzin: 40 godzin opieki. Zaplanowano 10 wyjazdów, każdy po 4 godziny.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

 Część 8 - Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

Opieka podczas wyjazdów na basen. Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcą z części 7.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 15 osób.

Ilość godzin: 40 godzin opieki. Zaplanowano 10 wyjazdów, każdy po 4 godziny.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 9 - Szkoła Podstawowa w Krasiejowie

Przeprowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników: 2.

Ilość godzin edukacyjnych (60 minut): 30 godzin.

Część 10 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników: 4.

Ilość godzin edukacyjnych (45 minut): 10 godzin.

Część 11 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych języka angielskiego (kółko).

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników: 4.

Ilość godzin edukacyjnych (45 minut): 10 godzin.

Część 12 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach

Opieka podczas wyjazdów na basen. Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcą z części 13.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 12 osób.

Ilość godzin: 40 godzin opieki. Zaplanowano 10 wyjazdów, każdy po 4 godziny.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 13 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach

Opieka podczas wyjazdów na basen. Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcą z części 12.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 12 osób.

Ilość godzin: 40 godzin opieki. Zaplanowano 10 wyjazdów, każdy po 4 godziny.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 14 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku

Opieka podczas wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcą z części 15.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 12 osób.

Ilość godzin: 15 godzin opieki.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

Część 15 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku

Opieka podczas wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Opieka będzie sprawowana wspólnie z Wykonawcą z części 14.

Termin realizacji: II połowa roku szkolnego 2013/2014.

Ilość uczestników 12 osób.

Ilość godzin: 15 godzin opieki.

Godzina opieki = godzina zegarowa 60 minut.

 1. W ramach prowadzenia zajęć Wykonawca zobowiązany jest do:

1)    współpracy z dyrektorem szkoły, koordynatorem szkolnym, kierownikiem projektu,

2)    przygotowania w formie pisemnej w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy (jednak nie później, niż w dniu rozpoczęcia zajęć) programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu „Szkoła pełna pomysłów” dla określonego typu zajęć
i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie przekazania go koordynatorowi szkolnemu w dwóch egzemplarzach (jeden zostanie przekazany kierownikowi projektu)

3)    realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem zaakceptowanym przez dyrektora szkoły,

4)    prawidłowego i systematycznego prowadzenia dokumentacji projektu oraz comiesięcznego przekazywania koordynatorowi szkolnemu pisemnej informacji o stanie realizacji zajęć w tym liczbę zrealizowanych godzin,

5)    przekazywania koordynatorowi szkolnemu na koniec każdego miesiąca konspektów zajęć, list obecności, kart czasu pracy, dokumentacji z wyjazdów (edukacyjnych, na naukę pływania),

6)    informowania koordynatora szkolnego w formie pisemnej o uczniach, którzy ukończyli udział w zajęciach w celu bieżącego monitorowania wskaźników,

7)    realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu,

8)    przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć i wyjazdów edukacyjnych (jeśli dotyczy),  oraz przygotowanie dokumentacji wyjazdu zgodnie z regulaminem szkoły dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

9)    wspomagania promocji i ewaluacji projektu- informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

10)  współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem szkolnym w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu,

11)  dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu,

12)  zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie,

13)  bieżącego monitorowania  efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć,

14)  wystawienia opinii raz na semestr dla każdego ucznia nt. stopnia zaspokojenia potrzeb edukacyjnych pod względem:

a) wyrównania dysproporcji w nauce,

b) wzrostu umiejętności,

c) skorzystania z doradztwa i opieki pedagogicznej,

15)  rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów (listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej),

16)  przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie,

17)  stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl,

18)  informowanie na bieżąco koordynatora szkolnego o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu,

19)  informowania dyrektora szkoły i koordynatora szkolnego o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem,

20)  oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej,

21)  niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu,

22)  zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci – obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach,

23)  przekazania na koniec realizacji projektu pełnej i uporządkowanej dokumentacji,

24)  rozliczania zaliczek (jeśli dotyczy) pobranych z kasy urzędu po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza na stosownym wniosku i złożeniu oświadczenia, iż w przypadku nie rozliczenia pobranej zaliczki wyraża się zgodę na potrącenie nie rozliczonej kwoty ze świadczeń wypłacanych, wydatkowania jej zgodnie z zapisami wniosku, przedłożenia rozliczenia pobranej zaliczki  wraz z załącznikami (faktury, rachunki) w terminie 10 dni od jej pobrania. Wypłata następnej zaliczki dopuszczalna jest dopiero po rozliczeniu się z wcześniej pobranej zaliczki.

 1. W ramach sprawowania opieki podczas wyjazdów edukacyjnych i na basen Wykonawca jest zobowiązany do:

1)    sprawowania opieki nad uczniami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

2)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz prowadzenie innych zadań zleconych przez organizatora wycieczki

3)    sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego

4)    współpracy z osobą prowadzącą zajęcia, w ramach których organizowany jest wyjazd, dyrektorem szkoły podstawowej, koordynatorem szkolnym, kierownikiem projektu i jego zastępcą,

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1)    bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć

2)    bezpieczeństwo uczniów podczas  wyjazdów edukacyjnych,

3)    jakość i terminowość prowadzonych zajęć,

4)    szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy,

5)    wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego,                      w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan,

6)    należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu.

 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dla każdej części: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 27.06.2014.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 III.2) ZALICZKI

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla każdej z części 1-2, 4-8, 12-15 (sprawowanie opieki): warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że posiada lub dysponuje osobą posiadającą przygotowanie pedagogiczne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 r., poz.1207). dla każdej z części: 3, 9-11 (prowadzenie zajęć): warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że posiada kwalifikacje lub dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć, na które Wykonawca składa ofertę określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 r., poz.1207).

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca w każdej części składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty; 3) w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone w pkt 2 niniejszego rozdziału.

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany osoby prowadzącej zajęcia lub sprawującej opiekę, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia lub sprawująca opiekę w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć lub warsztatów, 2) zmiany liczby godzin zajęć lub opieki, 3) zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 4) zmiany terminów organizowanych wyjazdów edukacyjnych i wyjazdów na basen, 5) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 6) termin realizacji: w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację, wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, 3. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (pok. 118 I piętro).

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.03.2014 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. Ks. J. Dzierżona 4b,

46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Ogłoszenie o zamówieniu (WORD, 95,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-02-26 14:20 Liczba pobrań: 23

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (część I i II) (WORD, 442,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-02-26 14:20 Liczba pobrań: 56

Wzór umowy (część III SIWZ) (WORD, 48,34 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-02-26 14:20 Liczba pobrań: 23

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert (WORD, 92,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-03-17 12:25 Liczba pobrań: 19

 • Data aktualizacji: 2019-03-20 15:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 47 707 690