Zam. do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe nr ZZP.271.102.2014.JM na sprawowanie opieki w ramach projektu Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór

 

GMINA OZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 – 040 Ozimek

ul. Ks. J. Dzierżona 4 b

www.ozimek.pl

 

Ogłoszono wyniki 12.01.2015 r.

znak: ZZP.271.102.2014.JM

                                                                                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 22.12.2014r.

 na sprawowanie opieki podczas wyjazdu edukacyjnego w projekcie

„Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór”

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

 

I.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Siedziba Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B,

46 – 040 Ozimek

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1.     Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki podczas wyjazdu edukacyjnego do Wałbrzycha/ Wałbrzycha - Książ w projekcie „Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór” w II semestrze roku szkolnego 2014/2015r. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części z uwagi na fakt, iż do opieki zaplanowano dwóch opiekunów, każdy w planowanym wymiarze 12 godzin. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną (wybraną) część.
 2. 2.     Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 3. 3.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika/opiekuna grupy 10 uczestników zajęć „Matematyka w życiu codziennym” z Gimnazjum Nr 1 z Ozimka podczas wyjazdu edukacyjnego (sobota lub niedziela) w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 do Wałbrzycha/ Wałbrzycha Książ. Data i godzina wyjazdu zostaną ustalone co najmniej na dwa tygodnie przed wyjazdem.

Zakres obowiązków: przygotowanie dokumentacji wyjazdu zgodnie z regulaminem szkoły, (dokumentacji wyjazdu - program, harmonogram, regulamin, zebranie zgód od rodziców, listy obecności, karty czasu pracy, organizacja wyżywienia z pobranej zaliczki, zebranie i sprawdzenie faktur/rachunków zakupowych za wyżywienie i bilety wstępu, zebrania dokumentacji zdjęciowej z wyjazdu, sporządzenie sprawozdania
z wyjazdu), opieka od momentu zbiórki przy szkole do powrotu, dbanie
o bezpieczeństwo uczniów, rozliczenie zaliczek pobranych z kasy urzędu po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Ozimka.

4.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna grupy 10 uczestników zajęć „Matematyka w życiu codziennym” z Gimnazjum Nr 1 z Ozimka podczas wyjazdu edukacyjnego (sobota lub niedziela) w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 do Wałbrzycha/ Wałbrzycha Książ. Data i godzina wyjazdu zostaną ustalone co najmniej na dwa tygodnie przed wyjazdem.

Zakres obowiązków: przygotowanie wspólnie z kierownikiem dokumentacji wyjazdu zgodnie z regulaminem szkoły, (dokumentacji wyjazdu - program, harmonogram, regulamin, zebranie zgód od rodziców, listy obecności, karty czasu pracy, organizacja wyżywienia z pobranej zaliczki, zebranie i sprawdzenie faktur/rachunków zakupowych za wyżywienie i bilety wstępu, zebrania dokumentacji zdjęciowej
z wyjazdu), opieka od momentu zbiórki przy szkole do powrotu, dbanie
o bezpieczeństwo uczniów.

 III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dla każdej części – II semestr roku szkolnego 2014/2015. Dokładny termin zostanie ustalony wspólnie przez Wykonawców w porozumieniu z Zamawiającym.

 

IV.  OPIS WARUNKÓW, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA

 

Część 1(kierownik/opiekun):

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia
 1. posiadają minimum 1 rok doświadczenia w pracy pedagogicznej oraz kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych lub dysponują taką osobą

 Część 2 (opiekun):

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia
 1. posiadają minimum 1 rok doświadczenia w pracy pedagogicznej lub dysponują taką osobą

 Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

 V.   DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty (formularza ofertowego) należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków:

a)    podpisane oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do zapytania

b)    ksero dokumentów potwierdzających kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych (np. zaświadczenie o ukończeniu kursu) potwierdzone za zgodność z oryginałem (tylko wykonawcy składający ofertę na część 1)

 VI.   SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w odpowiednim rejestrze. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
 2. W ofercie wykonawca określa cenę za 1 godz. sprawowania opieki.
 3. Ofertę należy złożyć w opakowaniu zamkniętym, nieprzejrzystym, opisanym (nazwa wykonawcy, nazwa zadania, znak sprawy)
 4. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście do Biura Podawczego znajdującego się  w siedzibie Zamawiającego do dnia:

08.01.2015r. do godz. 15:30.

 1. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt V.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zwrócić się z wnioskiem                          o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.

VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Zamawiający przyzna punkty tylko tym ofertom, które wpłyną do upływu terminu składania ofert i będą spełniały wymagania formalne.
 2. 2.     Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 4 zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 3. Oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.
 4. W trakcie oceny ofert Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. W przypadku gdy złożona oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów/załączników Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
 6. Zamawiający ustala jako kryterium oceny ofert: Cena brutto = 100% w każdej części
 7. W każdej części wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.
 8. Kryterium ceny będzie przeliczone wg wzoru:

         NAJNIŻSZA CENA

Liczba pkt =   ……………………………….   x  100

           CENA BADANEJ OFERTY

 

 VIII.     DODATKOWE INFORMACJE

 1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 3 do zapytania).
 2. Dodatkowych informacji nt przedmiotu zamówienia udziela Pani Iwona Wiercińska pod numerem telefonu 77 46 22 833 lub adresem email: i.wiercinska@ugim.ozimek.pl
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej www.bip.ozimek.pl (zakładka: Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 30 000 euro).

VII. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1,

Wzór oświadczenia – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ JAN LABUS

Zapytanie ofertowe (WORD, 218,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-12-22 13:42 Liczba pobrań: 132

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (WORD, 31,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-12-22 13:43 Liczba pobrań: 136

Załącznik nr 2 - oświadczenie (WORD, 27,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-12-22 13:43 Liczba pobrań: 127

Załącznik nr 3 - wzór umowy (WORD, 218,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-12-22 13:43 Liczba pobrań: 0

Ogłoszenie o wyborze ofert (WORD, 56,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2015-01-12 14:44 Liczba pobrań: 7

 • Data aktualizacji: 2019-03-20 15:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 47 707 036