Zam. do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe nr ZZP.271.10.2014.IW na przeprowadzenie kursów nauki pływania

                                                                                                                                                                                                

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE,

W ZAŁĄCZENIU OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr ZZP.271.10.2014.IW

 z dnia 17.02.2014r.

na

przeprowadzenie kursów nauki pływania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczestników projektu „Szkoła pełna pomysłów”

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

 I.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Siedziba Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

46 – 040 Ozimek

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30

 II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu nauki pływania dla uczniów klas podstawowych IV –VI, uczestników projektu „Szkoła pełna pomysłów” nr POKL.09.01.02-16-019/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu realizowane będą 3 kursy. Każdy kurs obejmuje 20 godzin zegarowych (60 minut).

Dla każdego kursu zaplanowano 10 pobytów, każdy po 2 godziny.

 III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 • kurs 1 – dla uczniów Szkoły Podstawowej w Antoniowie - 10 osób w roku szkolnym 2013/2014, w okresie do VI 2014;
 • kurs 2 – dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasiejowie - 15 osób w roku szkolnym 2013/2014 w okresie VI 2014;
 • kurs 3 – dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dylakach -12 osób w roku szkolnym 2013/2014 w okresie VI 2014;

 

Harmonogram na pierwszy kurs zostaną ustalone wspólnie z wybranym wykonawcą usługi po naborze uczestników zajęć w szkole. Zajęcia będą się odbywać
w ramach zajęć pozalekcyjnych. Mogą odbywać się po lekcjach, bądź w dni wolne od szkoły (za wyjątkiem ferii i wakacji).

 IV.  OPIS WARUNKÓW, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia

dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym,  tj. obiektem krytej pływalni oddalonym od siedziby Zamawiającego o nie więcej niż 40 km  z pomieszczeniami towarzyszącymi (zaplecze sanitarne, szatnie, natryski, depozyt itp.) 

dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej 2 osobami posiadające uprawnienia Instruktora Pływania

posiadają stosowne ubezpieczenie OC w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie są w trakcie postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji,

 Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

 V.   DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty (formularza ofertowego) należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków:

a)    podpisane oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do zapytania

b)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

c)     odpowiedniego pełnomocnictwa jeżeli Oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,

d)    odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, w którym podmioty uczestniczące w Konsorcjum wskażą pełnomocnika do reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie spraw związanych
z niniejszym postępowaniem przetargowym. Ustanowienie pełnomocnika nie jest konieczne jeżeli Oferta podpisywana jest przez wszystkie podmioty uczestniczące w Konsorcjum,

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:

1)    kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Ważne ubezpieczenie wymagane jest w całym okresie realizacji zamówienia.

2)    kopii dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia nauki pływania  

 IV.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć na formularzu ofertowym             (zał. nr 1) za pośrednictwem:

-         faksu na nr 77/4622811,

-         kuriera/poczty polskiej

-         lub też dostarczona osobiście do Biura Podawczego znajdującego się
w siedzibie Zamawiającego (parter)

 1. Termin składania ofert - do dnia 25.02.2014r. do godz. 10:00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi
  i zamówienia publiczne do 14 000 Euro.

 V.   OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny tylko tych ofert, które wpłyną do upływu terminu składania ofert i będą spełniały wymagania formalne.
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 4 zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 3. Oferty nie opatrzone podpisami osób uprawnionych/umocowanych do reprezentacji Wykonawcy zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena brutto podana
  w formularzu ofertowym (100%) przeliczonego wg wzoru:

C = najniższa oferowana Cena / Cena badanej oferty x 100

 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA BRUTTO.
 2. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert, które uzyskają jednakową najwyższą ilość punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwy i adresy firm, a także punktację, jaką przyznano każdemu
  z Wykonawców.
 2. Informację, o której mowa w pkt 1 Zamawiający zamieści również na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl  (zakładka Przetargi i zamówienia publiczne/do 14 000 euro).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o tym fakcie.

 VIII.   DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Iwona Wiercińska  pod numerem telefonu                77/46 22 833 oraz adresem email: i.wiercinska@ugim.ozimek.pl

 IX.  ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1,

Wzór oświadczenia – załącznik nr 2

Wzór umowy – załącznik nr 3.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

  

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami nr 1 i 2 (WORD, 88,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-02-17 08:37 Liczba pobrań: 15

Wzór umowy (WORD, 159,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-02-17 08:38 Liczba pobrań: 6

Ogłoszenie o wyborze oferty (WORD, 51,00 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-02-27 12:27 Liczba pobrań: 15

 • Data aktualizacji: 2019-03-20 15:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 47 707 349