Zam. do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe nr ZZP.271.100.2014.JM na dostawę infomatu w ramach projektu "Kulturalnym Szlakiem Pogranicza"

Projekt pn. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

PRZEKRACZAMY GRANICE

 

znak: ZZP.271.100.2014.JM

 

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE, DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W DNIU 10.11.2014


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 30.10.2014r.

 na dostawę infomatu w ramach projektu „Kulturalnym szlakiem pogranicza”

                                                                                           

(postępowanie wyłączone z ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto)

 

I.      ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

Gmina Ozimek, siedziba: Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

 II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego infomatu na potrzeby projektu „Kulturalnym szlakiem pogranicza” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.Przekraczamy granice.

2. Szczegółowy opis infomatu:

-        materiał: stal malowana proszkowo (kolor wybrany przez Zamawiającego),

-        typ: wewnętrzny, wolnostojący, wysokość min. 1,60 m,

-        monitor LCD + nakładka dotykowa, nie mniejszy niż 19”,

-        oprogramowanie: min. Windows 8,

-        program info kioskowy, który umożliwia sprawne i bezpieczne surfowanie po internecie oraz zawiera moduły umożliwiające wyświetlanie filmów, galerii zdjęć, dokumentów (pdf),

-        komputer:  dysk SSD min. 64 GB,

-        pamięć: :  4GB RAM,

-        zintegrowany układ audio, głośniki ze wzmacniaczem,

-        produkt nowy,

-        urządzenie z certyfikatem CE,

-        nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z dotacji krajowych
w okresie ostatnich 7 lat, 

-        oznakowanie infomatu: infomat musi być trwale oznakowany logotypami programu,
z którego jest współfinansowany, zgodnie z księgą wizualizacji programu dostępną na stronie www.cz-pl.eu wraz z logotypami. Logowanie musi zawierać:

 • wymogi według art. 9 Rozporządzenia Wykonawczego (logo UE obejmujące te wymogi; umieszczone jest na stronach internetowych Programu);
 • symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku I Rozporządzenia Wykonawczego) oraz powołanie się na Unię Europejską (tekst „Unia Europejska”);
 • powołanie się na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego“ (EFRR);
 • hasło „Przekraczamy granice”
 • oraz dodatkowo herb Gminy Ozimek, który wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy od zamawiającego.

 3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

-         dostarczenia i usytuowania infomatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Dom Kultury w Ozimku),

-         uruchomienia infomatu  i sprawdzenia jego działania,

-         dostarczenia wraz z infomatem kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim i certyfikatu CE,

-         zapewnienia gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z gwarancją producenta oraz  napraw na miejscu u klienta.

III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - do 14 dni od daty podpisania umowy

IV.   SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  1. Wykonawca określa cenę za wykonanie całości zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  2. Podstawą obliczenia ceny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw (transport, ubezpieczenie itp.), bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

 V.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w odpowiednim rejestrze.
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane
  w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Ofertę należy złożyć w opakowaniu zamkniętym, nieprzejrzystym.
 6. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście do Biura Podawczego znajdującego się  w siedzibie Zamawiającego do dnia:

07.11.2014r. do godz. 15:30.

 1. Do oferty należy załączyć:

-         karty katalogowe bądź wizualizacje proponowanego urządzenia,

-         kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,

-         oświadczenie według wzoru -  załącznik nr 2 do zapytania.

 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W takim przypadku należy w Biurze Podawczym złożyć stosowne pismo
  o wycofaniu oferty bądź złożyć nową ofertę z adnotacją „ZMIANA”.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zwrócić się z wnioskiem                          o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.   KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Zamawiający przyzna punkty tylko tym ofertom, które będą spełniały wymagania formalne.
 2. Oferta nie opatrzona podpisami osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy jest nieważna i podlega odrzuceniu.
 3. W trakcie oceny ofert Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. W przypadku gdy złożona oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów/załączników Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.
 5. Zamawiający ustala jako kryterium oceny ofert: Cena brutto = 100%
 6. Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.
 7. Kryterium ceny będzie przeliczone wg wzoru:

         NAJNIŻSZA CENA

Liczba pkt =   ……………………………….   x  100

           CENA BADANEJ OFERTY

 VII.  DODATKOWE INFORMACJE

 1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 3 do zapytania).
 2. Dodatkowych informacji nt przedmiotu zamówienia udziela Pani Joanna Bachłaj pod numerem telefonu 77 46 22 833 lub adresem email: j.bachlaj@ugim.ozimek.pl
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej www.bip.ozimek.pl (zakładka: Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 30 000 euro).

VIII.        ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym i oświadczeniem (WORD, 301,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-10-30 13:34 Liczba pobrań: 16

Wzór umowy (WORD, 41,59 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-10-30 13:35 Liczba pobrań: 8

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (WORD, 90,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2014-11-06 09:57 Liczba pobrań: 16

Ogłoszenie o wyborze oferty (WORD, 264,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-11-10 11:53 Liczba pobrań: 11

 • Data aktualizacji: 2019-03-20 15:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 47 707 047