Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.03.2013.AU z dnia 27.11.2013 o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka linii napowietrzno-kablowej Ś.N. od słupa nr 46 do 28 w miejsce istniejącej linii napowietrznej przewidzianej do demontażu w obrębie Grodziec

Ozimek, dnia 27 listopada 2013 r.

ZMG.6733.03.2013.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

  

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 27 listopada 2013 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.03.2013.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka linii napowietrzno-kablowej Ś.N. od słupa nr 46 do słupa nr 28 w miejsce istniejącej linii napowietrznej przewidzianej do demontażu.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 965, 914, 892, 966, k.m. 1, oraz działki nr 236/2, 259/2, 260/3, 260/1, 259/1, 278/4, 277/3, 278/5, 277/4, 277/5, 279/4, 277/7, 278/3, 277/8, k.m. 3 obręb Grodziec.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu:

WD.5130.99.2013.AJ z dnia 04.11.2013 r.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 listopada 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry