Obwieszczenie Burmistrza Ozimka ZRG.6220.5.2013.KK z dnia 10.05.2013r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa składowiska odpadów przemysłowych HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o.”, na działkach nr 397/87, 397/98 (część działki), 2033/439 (część działki) obręb Schodnia.

Ozimek 10.05.2013r.

ZRG.6220.5.2013.KK

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) zawiadamia, że w dniu 08.05.2013r. wpłynął wniosek HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa składowiska odpadów przemysłowych HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o.”, na działkach nr 397/87, 397/98 (część działki), 2033/439 (część działki) obręb Schodnia.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZOR.6220.3/3.2011.KK z dnia 12.12.2011r.  ustalił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 08.05.2013r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 14.05.2013r. do dnia 07.06.2013r.w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w pobliżu planowanej inwestycji

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry