Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.06.2013.AU z dnia 5.02.2013 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej ø90 PCV o długości 165,0 m.b. i kanalizacji sanitarnej ø200 PCV o długości 98,0 m.b.

ZMG.6733.06.2012.AU                                                        Ozimek, dnia 5 lutego 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem złożonym przez Panią Krystynę Machulak, zamieszkałą w miejscowości Opole, Ul. Szarych Szeregów 40/306, 45-287 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie sieci wodociągowej ø90 PCV o długości 165,0 m.b. i kanalizacji sanitarnej ø200 PCV o długości 98,0 m.b.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 937, k.m.1, obręb Grodziec

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 lutego 2013 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry