Ogłoszenie Burmistrza Ozimka ZMG.6722.3.2012.JG z dnia 30 kwietnia 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu " Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek - Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską"

Ozimek, 30 kwietnia 2013 r.

ZMG.6722.3.2012.JG

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA OZIMKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/199/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Dylakowską (dz. 400/9 przy ul. Powstańców Śląskich).

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 14 maja do 12 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżonia 4B, w godzinach  od 1000 do 1300, II piętro – pokój nr 223

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 1500, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżonia 4B w sali Nr 216.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ozimka na adres : Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2013 r.

 

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.1.25.2013.ER z dnia 8 lutego 2013 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem Nr NZ/KS-4321-4-1/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego dokumentu pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską”.

 

                                                                                                                                                                                                                       

Z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

Załączniki:
 do góry